วัตถุประสงค์
 
"RIC" จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงาน ดังนี้

1. งานวิศวกรรม งานจัดซื้อ งานประกอบและติดตั้งสำหรับงานโยธา
2. งานวิศวกรรม งานจัดซื้อ งานประกอบและติดตั้งสำหรับงานท่อ
3. งานวิศวกรรม งานจัดซื้อ งานประกอบและติดตั้งสำหรับงานเหล็กโครงสร้าง
4. งานวิศวกรรม งานจัดซื้อ งานประกอบและติดตั้งสำหรับงานถัง
5. งานบริหารจัดการโครงการ
6. งานจัดหากำลังพล
7. งานขนส่ง
 

Copyright © 2010 Rayong Intania Co., Ltd. All rights reserved.  Powered by AP Application