วิสัยทัศน์องค์กร

มุ่งมั่นและพัฒนาองค์กรให้เป็นบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างชั้นนำ ของภาคตะวันออกและประเทศไทย
 

ประวัติบริษัทฯ
 
บริษัท ระยองอินทาเนีย จำกัด (RIC) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยบุคคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์ในงานก่อสร้างทางด้าน Mechanical Work เช่น งาน Piping, Structure Steel และ Equipment Installation ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภท Petrochemical, Refiner และ Power Plant โดยช่วงแรกให้บริการ ทางด้าน Service Maintenance ก่อนจะเปลี่ยนมาทำงานเป็นงานโครงการ (Project)

ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จากเริ่มต้นมีบุคคลากรไม่ถึง 50 คน จนปัจจุบันมีจำนวนบุคคลากรถึง 250 คน มีโรงประกอบชิ้นงานพร้อม Overhead Crane 5-10 ตัน รวม 4,200 ตารางเมตร และสำนักงาน อาคารคลังเก็บพัสดุ และพื้นที่เก็บวางชิ้นงานอีก 30,000 ตารางเมตร ส่วนเรื่องเนื้อหา ของงานทางบริษัทฯ ก็ได้พัฒนาจากเดิมทำเฉพาะงานก่อสร้าง (Construction) จนมาปัจจุบันได้รับการไว้วางใจจากทางลูกค้า ให้ทำงานจัดซื้อ (Procurement) และงานวิศวกรรมออกแบบ (Engineering) จนสามารถรับงานเป็น Turnkey จนจบโครงการ เป็น EPC (Engineering, Procurement and Construction) ได้แล้ว และบริษัทฯ ได้พัฒนาองค์กรอย่างไม่ได้หยุด โดยได้รับมาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก BVQI

บริษัทฯ ได้ขยายประเภทของงานบริการจากเดิมทำงาน Mechanical อย่างเดียวมาทำงาน Civil, Electric & Instrument และงาน Pressure Vessel เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า และทำให้บริษัทฯ ได้ทำงานในทุกๆ ประเภทดังกล่าวข้างต้นมาหลายๆ โครงการ จนมีความชำนาญและเป็นที่พอใจของลูกค้า
 

คณะกรรมการและผู้บริหาร
 
  คุณ ชยันต์ กุลวงศ์

กรรมการผู้จัดการ

  คุณ ทนงศักดิ์ เกียรติขจรพันธุ์

ผู้จัดการทั่วไป

  คุณ สมปอง ณัฎฐาไท

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

  คุณ ณนฑกร โค้งนอก

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

  คุณ ยุพานุช กุลวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  คุณ ศศิมีน แสงศิลา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

  คุณ ปรางทอง โพธิ์ฮาด

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

  คุณ ธีรศักดิ์ กุลวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย

 

คุณ กิตติศักดิ์

กุลวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายงานตรวจสอบคุณภาพ

 

คุณ เกษม

ขุนจันทร์

ผู้จัดการฝ่ายงานวิศวกรรม

 

นโยบายคุณภาพ

 
เป็นมิตรแท้ของลูกค้า ให้บริการลูกค้าอย่างดีเลิศ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ลูกค้าพอใจ

นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 
บริษัท ระยองอินทาเนีย จำกัด ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้กำหนดนโยบาย เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัยสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ ดังนี้
 
1. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้ารับผิดชอบอันดับแรกในการปฎิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
3. บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม การจูงใจ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำอบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
8. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

คุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2008 และคุณภาพมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
บริษัท ระยองอินทาเนีย จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO9001:2008 และเครื่องหมายรับรองระบบงานจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน และคุณภาพมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในด้านขอบข่ายงานวิศวกรรม งานจัดหาและจัดจ้าง งานประกอบและติดตั้งสำหรับระบบท่อ งานเหล็กโครงสร้างและงานถังภายใต้แรงดัน

     
 
[ ดาวน์โหลข้อมูลบริษัท 1 จาก 3]
[ ดาวน์โหลดข้อุลบริษัท 2 จาก 3]
[ ดาวน์โหลดข้อุลบริษัท 3 จาก 3]
 

Copyright © 2010 Rayong Intania Co., Ltd. All rights reserved.  Powered by AP Application