บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO45001:2018 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
ให้กับพนักงานในองค์กรรวมถึงผู้มีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านความปลอดภัยผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยต่างๆ
รวมถึงจัดทำมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย การติดตั้งป้ายเตือน และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่ปฎิบัติงาน
และมาตรการอื่นๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านความปลอดภัยให้กับองค์กร